ESPACIO SEFARAD

LA ALJAMA

(Texto extraído de la Guía Espacio Sefarad de la Diputación Provincial de Zaragoza) (VERSIÓN EN ARAGONÉS).

O  CONZELLO  U L’ALCHAMA, (A COMUNIDAT CHODIGA).

     As dezisions sobiranas pertocan á tota l’alchama, achuntata en asambleya –no més de tres u cuatre añals-, en do los capezas de familia prenen as dezisions de relebanzia més gran. Per un regular, se fan en as sinogas, anque de traza eszezional puede abilitar-se a casa d’un de osadelantados. Se fa o clamamiento per meyo d’un corredor que lo ba boziando de casa en casa e per as carreras més prenzipals: clamada la dita plega de los ditos iodios por cada cassa de la juderia. Os afers més comuns fan referenzia á la negoziazión de zensals; o nombramiento de percuradors en os enantos chudizials u de representans en l’asinazión de trebutos e impuestos rechios; a elizión de nuebos cargos, ezetra.

     A primera constanzia documental de delegazión de poder en organos colechiatos data de o sieglo XIV. Sobre a suya arquiteutura instituzional a documentazión dexa constanzia de o resorte de poder conzentrato en os adelantados u neemanim, encargatos de fer o clamamiento de as plegas, fixar l’orden de o día e aplicar os alcuerdos presos. Per un regular en son tres, encara que ta que una resoluzión seiga executiba no cal que l’apoyo de dos de os suyos miembros. Ta las fainas de confezión de o padrón e a tipificazión de a peita, a resposabilidat recaye sobre una comisión de zinco miembros, á la marguin de o gubierno constituyito, qui, per altro costato, desina un collidor u contrebuzionero. A malfeita de falso, entre altras, comesa per bels chodigos, lis inabilita en o exerzizio de cualsiquier cargo publico.

     Dispón, antimás, d’un albedí con atrebuzions chudizials -cumplitas en bels momentos per osadelantados-, á o que se desiche reutitú en l’aplicazión de a Lei e leyaltat á os dreitos de o monarca. De a mesma traza, a suya relatiba complexidat almenistratiba ha d’amenister, á lo menos dende finals de o sieglo XIV, a interbenzión d’un notario u çofer, encara que as autas de as asambleyas presiditas per o baile seigan tamién zertificatas per un notario cristiano. Añalmén l’alchama ye estreita á pagar á o monarca os dreitos u regalías per a escribanía –igual como suzede en Balbastro e Zaragoza-, o rabinato e a degüella u sacrifizio ritual de a carne en condizions ta o consumo.

Para más información:  

Comentarios

Entradas populares